Jeugd

In Mattheüs 19:14 zegt Jezus: "Laat de kinderen bij Mij komen, houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij."

In de Evangeliegemeente Castricum nemen kinderen een belangrijke plaats in.

Jeugd

Aan het begin van de samenkomst zijn de kinderen aanwezig in de kerkzaal. Na het openen van de dienst met gebed en het zingen van een paar liederen gaan ze naar hun eigen lokalen. Daar begint het zondagsschoolprogramma waarin eerst ruimte is voor een gesprek over persoonlijke dingen die de kinderen willen vertellen.

Groep 1

Groep 1 is voor baby's, peuters en kleuters van 0 tot en met 5 jaar en groep 2 (van 6 tot en met 12 jaar). A
Na een kort gebed met de kinderen worden een paar eenvoudige liedjes gezongen. We werken voor deze groep met het Peuter-kleuterprogramma van Stichting Timotheus. Er wordt hieruit een kort bijbelverhaal verteld met een duidelijke uitleg van de betekenis voor hun leven nu. Dan wordt er een werkje gemaakt wat aansluit bij het verhaal. Daarna kunnen de kinderen spelen met het aanwezige speelgoed of de leiding leest voor of er wordt een spel gedaan.

Groep 2

In groep 2 worden er na het gespreksrondje leuke kinderliedjes gezongen o.a. uit de bundel "Opwekking voor Kinderen". Er is een verhaal en een knutselwerkje en / of een spel. Er wordt gebruik gemaakt van "Het Boek" waaruit samen met de kinderen gelezen wordt In groep 2 en 3 wordt gewerkt uit de serie "Vertel het Maar" van Stichting Vertel het Maar, waarvan ieder kwartaal een nieuw boek verschijnt. Met dit boek worden methodisch de Bijbelverhalen behandeld. Soms wordt er afgeweken van het programmaboek b.v. wanneer we werken met de videoserie "The Storykeepers" van de I.B.B. Dit is een spannende tekenfilm waarin de belevenissen van 2 mensen gekoppeld worden aan bijbelverhalen. De kinderen vinden dit erg leuk. Zo wordt de Bijbel relevant voor hen. Het is een goede manier om de bijbelverhalen in relatie te zien met hun doen en laten. Ook maken we als aanvulling op het programma steeds meer gebruik van andere visuele middelen. Bekend is dat als kinderen op verschillende manieren, vooral ook visueel, informatie tot zich krijgen ze dit het beste onthouden.

Zending

De zondagsschool ondersteunt een zendelinge uit het voormalig Joegoslavië. Dit is Margreet Jans, die werkt onder Zigeunerkinderen. We houden hiervoor elke zondag in de zondagsschool een collecte. Eén keer per jaar houdt de zondagsschool ten behoeve van haar werk een inzameling, zodat ze het geld wat daarmee binnenkomt, kan gebruiken voor het jaarlijkse zomerkamp voor de Zigeunerkinderen.

Eens per jaar...

wordt er een duindag gehouden in de duinen van Castricum. Daar wordt een ochtend actief gevuld met spelletjes die gebaseerd zijn op een thema uit de Bijbel.

maken we er met de kinderen een mooie, actieve en gedenkwaardige kerstviering van en nemen zij een centrale plaats in in de voorbereidingen op de geboorte van Jezus

 

 


Protocol Omgangsvormen leiding m.b.t. leeftijdsgroepen 0-18 jaar

Als Raad van de Evangelie Gemeente Castricum zijn wij, o.a.,  verantwoordelijk voor de leiding die betrokken zijn bij alle activiteiten van de leeftijdsgroepen 0-18 jaar. Aangezien de maatschappelijke omstandigheden de laatste jaren duidelijk zijn veranderd hanteren wij een omgangsprotocol, die door iedere leidinggevende is ondertekend. Dit ter voorkoming van onveilige situaties en misbruik. Daarnaast hanteren we het vier-ogen principe, er zijn dus altijd twee kinderwerkers per groep aanwezig.

De Evangeliegemeente Castricum is aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). SEM is in het leven geroepen door de Evangelische Alliantie en heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij machtsmisbruik. Het gaat daarbij om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, machtsmisbruik en financieel misbruik. In de praktijk betekent dit dat je als gemeentelid met klachten over machtsmisbruik terecht kunnen bij het landelijke SEM-meldpunt.

SEM is op werkdagen bereiken van 9.00 uur -17.00 uur via het nummer: 085 - 488 14 49.