Privacyvoorwaarden

De Evangeliegemeente Castricum (EGC), verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Uw gegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Onderstaand kunt u lezen wat u precies van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden:

1.    Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

a.   de door leden, gastleden en belangstellenden (en hun kinderen) verstrekte persoonlijke informatie;

b.   data verkregen naar aanleiding van uw aanmelding op het ledendeel van onze website;

c.    data verkregen naar aanleiding van uw deelname aan cursussen;

d.   etc.

2.   Verwerking van uw gegevens

De EGC houdt een administratie bij waarin persoonsgegevens en zo mogelijk financiële data is vastgelegd. Het verzamelen van uw persoonsgegevens gebeurt ook via de website wanneer u zich aanmeldt voor ons maandblad, een cursus of contact zoekt.

 

 

3.    Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. De EGC moet uw identiteit kunnen vaststellen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de administratie van de EGC, zie onder § 11. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

4.    E-mail

Wanneer u als abonnee van ons maandblad, als lid, gastlid of belangstellende uw e-mailadres aan de EGC hebt verstrekt, kunt u per e-mail worden geïnformeerd om u op de hoogte te houden van ons werk.

5.    Afmelden (e-mail) maandblad

Wilt u het maandblad niet meer van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van de EGC, zie onder § 11.

6.    Contact met leden, gastleden en belangstellenden

De EGC informeert haar leden over haar werk via het maandblad, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Bij gelegenheid kan daarbij een verzoek worden gedaan het werk van de EGC te ondersteunen door een financiële bijdrage en gebed.

7.    Bezoek aan onze website

De EGC gebruikt op haar website geen 3epartij cookies. Wel cookies t.b.v. statistiek m.b.v. Google Analytics. Hiervoor is er een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt daarbij gemaskeerd. 'Gegevens delen' is daarbij uitgezet. Daarnaast wordt er geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De website van de EGC beschikt over een openbaar en afgesloten deel. Het afgesloten deel is alleen toegankelijk voor leden (specifiek leden en gastleden, geen belangstellenden en kinderen). Een verzoek tot toegang tot het afgesloten deel van de website kunt u richten aan het contactadres genoemd onder § 11, of op de website via de optie ‘registreer’. Binnen redelijke tijd krijgt u van ons een reactie op dit verzoek.

8.    Beveiliging

De EGC heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbaredoeleinden.

 

 

9.    Vragen over het privacy beleid

De EGC houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op, zie § 11.

10.Klacht indienen

Heeft u een klacht over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem dan contact met ons op, zie onder § 11. Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

11.Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen, opmerkingen, wijzigingen, klachten etc. betreffende de verwerking van persoonsgegevens vindt u hier. Wilt u daarbij uw bericht voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer?

 

Evangeliegemeente Castricum

t.a.v. Administratie

E: info@egcastricum.nl

Postbus 385

1900 AJ Castricum